Giới thiệu

2002: THÀNH LẬP” CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI
– Kinh doanh hóa chất, khoáng sản phục vụ ngành xây dựng
2006: CHUYỂN HƯỚNG KINH DOANH PHÂN BÓN ĐA LƯỢNG N,P,K
2017: KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP, KIỆN TOÀN BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG BAN ĐẦU LÀ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CẤC NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN TRONG NƯỚC
VỐN CHỦ SỞ HỮU TĂNG 12 LẦN SO VỚI KHI THÀNH LẬP, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN LIÊN TỤC TĂNG TRƯỞNG 15-20%
2019: ĐỔI TÊN CÔNG TY THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
SỨ MỆNH: NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGÀNH SẢN XUẤT PHÂN BÓN VIỆT NAM”
1. CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN
2. CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG
3. CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP

2020-2025: LÀ DOANH NGHIỆP DẪN ĐẦU VỀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NGÀNH SẢN XUẤT PHÂN BÓN VIỆT NAM NHẰM HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU ” CÔNG NGHỆ TẠO THỊNH VƯỢNG”